https://psid2020.plZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe – obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej jako „RODO”, poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wydarzeniem Polish-Swiss Innovation Day.

1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne(imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/uczelni), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (miasto).

2. Administratorzy: Administratorami Państwa danych osobowych są – w zależności od podstaw przetwarzania danych oraz celów przetwarzania określonych w pkt. 4 poniżej:

2.1. Schindler Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000054199, NIP: 7810002069, REGON: 011296029, e-mail: schindler.polska@pl.schindler.com, tel. +48 22 549 21 00 (dalej jako „Schindler”),

2.2. Geberit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, wpisana dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038776, NIP: 9510065262, REGON: 011269245, e-mail: geberit.pl@geberit.com, tel. +48 22 376 01 02, (dalej jako „Geberit”),

2.3. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 18,02-653 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157319, NIP: 526 23 22 109, REGON: 013148758, e-mail: swisschamber@swisschamber.pl, tel. +48 22 322 76 25 (dalej jako „Izba”).

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Mogą Państwo skontaktować się z inspektoremochrony danych poszczególnych podmiotów:

3.1. Schindler: w formie tradycyjnej na adres siedziby Schindler, tj. Schindler Polska sp. z o.o.ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formieelektronicznej na adres e-mail: iod.pl@schindler.com,

3.2. Geberit: w formie elektronicznej na adres e-mail: dataprotection@geberit.com,

3.3. Izba: w formie elektronicznej na adres e-mail: swisschamber@swisschamber.pl

Kontakt ze wskazanymi powyżej inspektorami ochrony danych odbywa się w zależności od celu przetwarzania danych i podmiotu, który jest administratorem danych osobowych. W przypadku celu przetwarzania określonego w pkt. 4.1. (tj. przetwarzania danych na potrzeby organizacji wydarzenia) osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z dowolnym inspektorem ochrony danych, tj. Izby, Schindler lub Geberit.

4. Cele i podstawa przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Schindler, Geberit i Izbę w następujących

celach:

4.1. zgłoszenia udziału w wydarzeniu Polish-Swiss Innovation Day i wzięcia udziału w tymwydarzeniu, w tym rozliczenia uczestnictwa oraz organizacji tego wydarzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przy czym w zakresie określonego celu przetwarzania Izba, Geberit i Schindler są współadministratorami danych osobowych,

4.2. wewnętrznych celów administracyjnych Schindler, Geberit lub Izby, w tym statystykii raportowania wewnętrznego Schindler, Geberit lub Izby będących realizacją prawnieuzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym każdy z podmiotów (Izba, Geberit lub Schindler) są odrębnymi administratorami danych,

4.3. oferowania Państwu przez Schindler, Geberit lub Izbę produktów i usług tych podmiotów(marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym każdy z podmiotów (Izba, Geberit lub Schindler) są odrębnymi administratorami danych,

4.4. oferowania produktów i usług przez Schindler, Geberit lub Izbę na podstawie Państwa zainteresowania ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO), przy czym każdy z podmiotów (Izba, Geberit lub Schindler) są odrębnymi administratorami danych,

4.5. dobierania przez Schindler, Geberit lub Izbę ofert produktów i usług pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym każdy z podmiotów (Izba, Geberit lub Schindler) są odrębnymi administratorami danych,

4.6. analitycznych – lepszego doboru usług do potrzeb klientów Schindler, Geberit lub Izby,ogólnej optymalizacji produktów Schindler, Geberit i Izby, optymalizacji procesów obsługi,budowania wiedzy o klientach będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym każdy z podmiotów (Izba, Geberit lub Schindler) są odrębnymi administratorami danych,

4.7. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Schindler, Geberit i Izby zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym każdy z podmiotów (Izba, Geberit lub Schindler) są odrębnymi administratorami danych,

5. Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

5.1. Schindler: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną,

5.2. Geberit: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi marketingowe i reklamowe, a także podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, spółki funkcjonujące w Grupie Geberit tj. Geberit Service sp. z o. o., Geberit Ozorków sp. z o. o. oraz Geberit Produkcja sp. z o. o., spółki z Grupy Kapitałowej Geberit,w tym zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. spółka GeberitInternational AG z siedzibą w Jona, Szwajcaria. Geberit wskazuje, że wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Geberit, w tym Geberit International AG, przetwarzają dane osobowe,przestrzegając najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami jakie nakładaRODO,

5.3. Izba: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, Ambasada Szwajcarii w Polsce,ML Communications oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

6. Okres przechowywania:

Dane przetwarzane dla celu określonego w pkt 4.1. będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją Polish-Swiss Innovation Day. Dane przetwarzane w oparciuo zgodę Schindler, Geberit i Izba mogą przetwarzać przez okres 5 lat, chyba że wycofają Państwo zgodę lub zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnieuzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Schindler, Geberit lub Izby stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądania w zakresie realizacji poszczególnych praw należy zgłaszać do podmiotów, które sąadministratorem danych, zgodnie z pkt 4. Jeżeli dane są przetwarzane w celu określonym w pkt. 4.1. żądania można zgłaszać do Izby, Schindler lub Geberit.

8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Schindler, Geberit lub Izba – w zależności od tego, który podmiot jest administratoremdanych, przestaną przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będą w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nich ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą im niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tymprofilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

11. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody:

11.1. Schindler: w formie tradycyjnej na adres siedziby Schindler, tj. Schindler Polska sp. z o.o.ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe” lub w formie elektronicznej naadres e-mail: iod.pl@schindler.com,

11.2. Geberit: w formie elektronicznej na adres: geberit.pl@geberit.com,

11.3. Izba: w formie elektronicznej na adres: swisschamber@swisschamber.pl

bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawaSchindler, Geberit i Izba zaprzestaną przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania działań marketingowych a także braku możliwości wzięcia udziałuw wydarzeniu Polish-Swiss Innovation Day.